Hakkımızda

Amacımız

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, Türkiye’de risk yönetimi konusunda finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplayarak;

* Risk yönetimi, sigorta ve ilgili kavramların etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlayarak kurumların performansını güçlendirme,

* Ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunma,

* Mesleki işbirliğini ve bilinirliği arttırma

hedeflerinden yola çıkarak 28 Nisan 2009 tarihi itibariyle kurulmuş bulunmaktadır.
 

Faaliyet Alanımız

Yola çıkarken hedeflediği amaçları gerçekleştirmek adına Kurumsal Risk Yönetimi Derneği aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapmaktadır;

* Türkiye’de risk ve sigorta yönetimi ve ilgili faaliyetlerin düzenlenmesine, niteliklerinin yükseltilerek belirli bir standarda kavuşturulmasına ve pratikte uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

* Üyelerinin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili eğitim programları, kurslar, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak,

* Dernek içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak.


 

Misyonumuz

Kurumsal Risk Yönetimi olgusunun tüm finans dışı sektörlerde oluşturulmasını, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, globalleşen ve sürekli değişim içerisinde bulunduğumuz ortamda yalnızca finansal değil, finansal olmayan (hukuksal, itibar, insan kaynakları vb.) konularda en güncel olayların araştırılarak elde edilen risk ve fırsatların iyileştirilmesi konusunda bilgi paylaşımı yaratacak bir platform oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Türkiye’de risk yönetimi konusunda finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplayarak mesleki işbirliğini ve bilinirliği arttırmak, risk yönetimi, sigorta ve ilgili kavramların etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlayarak kurumların performansını güçlendirmek ve bu sayede ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Risk Yönetim Derneği, 1974 yılında kurulan ve 4000’i aşkın bireysel üyesi bulunan FERMA – Federation of European Risk Management Associations’ a Ekim 2009 itibariyle üye olmuş bulunmaktadır. Derneğimiz bu üyelikle, Avrupa’da Risk Yönetimi ve Sigorta faaliyetlerine yönelik ortak bir kültürün oluşturulmasını, risk yönetimine yönelik uygulamaların geliştirilmesini ve profesyoneller için bu alanda uluslararası bir referans olmayı amaçlamaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin Federation of European Risk Management Associations’a üyeliği, Avrupa ülkelerinde benzer vizyon ile faaliyet gösteren kurumlar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, bu üyelik ile her ülkeden yalnızca bir derneğin yer aldığı uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etme imkanını bulacaktır.

Yönetim Kurulumuz

Bora foto_kesilmis

Bora

Akdoğanlar

Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgin Z.
Eke

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Özge
Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi

GOK_8403

Cem
Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi

Anıl
Erkan

Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN CAN

VOLKAN
CAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Kocyan_Arcelik

A. Arda
Koçyan

Yönetim Kurulu Üyesi

ERDEM_PREKA

Erdem
Preka

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolunay
Çam

Yönetim Kurulu Üyesi

Tüzük

KURULUŞ

MADDE 1 : “Kurumsal Risk Yönetimi Derneği” yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri çerçevesinde, Ana Tüzük içerisinde tanımlanan amaçlara uygun çalışma konularını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, izleyen maddelerde "KRYD” kısa adı ile anılmaktadır.

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 2: Derneğin adı “Kurumsal Risk Yönetimi Derneği”dir.

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, çalışmalarını İstanbul il sınırları içerisindeki merkezinden yürütecektir. Derneğin şubesi yoktur. Şube açılması kararı Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul tarafından değerlendirilir.

Dernek kar amacı gütmeyen bir kurum olarak, sınırsız bir zaman periyodu için kurulmuştur.

TANIMLAR

MADDE 3 : Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzük çerçevesinde karşılarında belirtilen anlamları taşırlar:

Dernek: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DERNEĞİ,

Tüzük: Derneğin Ana Tüzüğü,

Merkez : İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Dernek Merkezi,

Üyeler : Derneğin asil ve fahri üyeleri,

Genel Kurul : Derneğin tüm asil üyelerinin oluşturduğu Derneğin en üst karar alma organı,

Yönetim Kurulu : Derneğin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı,

Dernek Başkanı : Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı,

Dernekler Kanunu : 5253 sayılı (değişiklikleri ile birlikte) Dernekler Kanunu,

 DERNEĞİN AMACI   

 MADDE 4:

Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve ilgili kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak   Türkiye'de risk yönetim konusunda faaliyet gösteren tüm profesyonelleri tek bir çatı altında birleştirerek  mesleki işbirliğini ve bilinirliği arttırmak, üyelerini risk yönetimi, sigorta ve ilgili konularda bilinçlendirmek, bu kavramların yerin temsil ettiği kuruluşlarda etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlayarak kurumların performansını güçlendirmek ve bu sayede ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, mesleki uygulamada risk ve sigorta yönetim ahlakı, gelenek ve ilkeleri, esasları ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde ulusal ve uluslararası platformlarda üyelerini temsil etmek ve meslekle ilgili sertifikasyon sistemini oluşturmaktır.”

ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 5: Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıda belirtilen ve benzeri konularda çalışır:

5.1

Türkiye'de risk ve sigorta yönetimi ve ilgili faaliyetlerin düzenlenmesine, niteliklerinin yükseltilerek belirli bir standarda kavuşturulmasına ve pratikte uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda veya katkıda bulunacak diğer konularda yapılan çalışmaları desteklemek;

5.2

Meslek mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak ortaklık, sandık ve vakıf kurmak; kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek; lokal açmak, geziler düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak;

5.3

Üyelerinin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili eğitim programları, kurslar, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak;

Risk ve sigorta yönetimi konularında teorileri ve uygulamaları geliştirmek, meslekle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmak ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek;

5.5

Mesleki konularda kitap, dergi vb. yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere bir yayın kurulu oluşturmak, telif hakları tesis etmek, vb. gibi faaliyetlerde bulunmak;

5.6

Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı mesleki kuruluşlarda üyelerini temsil etmek, üye olmak, bu kuruluşları Türkiye'de temsil etmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve diğer mesleki kuruluşlara üye olmak;

5.7

Dernek içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 6: Dernek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili konularda çalışmalarını yürütmek amacıyla,

6.1

Koşulları sağlayan gerçek kişi ve kurumsal temsilci üyelerini derneğe kaydeder, yeni üye kazanma amacı ile her türlü tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetleri yürütür;

6.2

Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler, üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar ve/veya yayınlatır ve/veya yayınlanmakta olan çalışmalara katkı sağlar; mesleğin ve sorunlarının kamuoyu ile paylaşılması amacı ile yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır; yurtdışında çalışma konuları ile ilgili olarak gerçekleştirilen etkinliklere katılmak için gerekli girişimleri yapar;

6.3

Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir;

6.4

İlgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olan her türlü yasal özel ve kamu kuruluşundan nakdi ve ayni yardım ve bağış kabul eder/alır ve verir;

6.5

Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir;

6.6

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik burada değinilmeyen diğer tüm çalışmaları yapar.

DERNEK FAALİYET ALANI

MADDE 7: Dernek, risk ve sigorta yönetimi konularında eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 8: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları Ana Tüzük metninin en son bölümünde belirtilmiştir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 9: Derneğin amblemi ekte gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu'nun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Amblem için İstanbul Valiliği katında tescil ve Türk Patent Enstitüsünce Marka tescili yaptırılır. Amblem değişikliği için Genel Kurul kararı gereklidir.

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 10: Her türlü üyelik için ortak koşul Türkiye'de risk ve sigorta yönetimi ve ilgili konulardaki çalışmalara destek olabilecek nitelikte olmaktır. Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

10.1. GERÇEK KİŞİ AÇISINDAN

10.1.1) Fiil Ehliyetine sahip olmak,

10.1.2) Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliginden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,

10.1.3) Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3.maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

10.1.4) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

 

10.1.5) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmis Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara ilişkin Liste dâhilinde bulunmamak

10.1.6) En az bir Dernek üyesince Dernek üyeligine önerilmiş olmak,

10.1.7) Yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek,

10.1.8) Risk Yönetimi alanında faaliyet göstererek, fiili olarak risk ve sigorta yöneticiliği/çalışan olmak veya meslekten emekli olmak veya mesleği kendi isteği ile bırakmış olmak ve/veya bu alanda akademik çalışmalar yürütüyor olmak,

10.1.9) Sigorta şirketinde satış veya müşteri ilişkileri sorumlulukları olan çalışanlar, sigorta aracısı şirketleri (acente, broker) çalışanları ve danışmanlık şirketleri çalışanları derneğe üye olabilirler. Ancak söz konusu üyelerin toplam sayısı, Dernek toplam üye sayısının %10 seviyesini geçemez. Derneğe asil üye iken sonra bu tür kurumlarda faaliyet göstermeye başlayan üyeler, değişiklikler ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Derneğe yazılı olarak bildirmelidir. Mevcut durumda asil üye iken ya da Dernek organlarında görevli iken yukarıda belirtilen tip kurumlarda faaliyet göstermeye başlayan üyelerin kurul üyelikleri yukarıda yer alan %10 üyelik oranı kotasyonu gözetilerek gözden geçirilir.

Esas faaliyet konusu profesyonel acentelik olmayan fakat bir Şirketler Grubunun sigorta faaliyetlerini yürütmekten sorumlu yöneticiler bu maddeden muaftır.

10.2. TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

10.2.1) Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,

10.2.2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,

10.2.3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kisiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,

10.2.4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmis Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara ilişkin liste dâhilinde bulunmamak,

10.2.5) Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 11: Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1) ASIL  ÜYE:

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir.

Her tüzel kişi bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla bir (1) kişi tarafından temsil edilir. Dolayısıyla, her tüzel kişinin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'da tek oy hakkı vardır. Tüzel kişiyi temsil eden kişi aynı zamanda asil üye olarak değerlendirilir ve bireysel anlamda da ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'da oy hakkına sahiptir. Tüzel kişilere ayrıcalık olarak, kurumda faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi Derneğin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu dışındaki toplantılara katılma hakkına sahiptir. Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

11.2) FAHRİ ÜYE:

Türkiye'de risk ve sigorta yönetimine ilişkin girişim ve çalışmalara, dernek amaç ve hizmet konularına katkıları olan ya da olabilecek Türk ve yabancı uyruklu gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulu onayı ile seçilebilecek olan üyelerdir. Finans sektöründe çalışmakta olan kişiler fahri üye olabilirler. Fahri üyeler memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler arasında seçilir. Fahri üyeler, dernek bütçesinde belirtilecek ödentiyi ödemekten muaftırlar. Genel Kurul'a katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Asil üyelere sağlanan indirimlerden faydalanamazlar. Fahri üyeler, asil üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde asil üyelik koşullarını yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler. Öğrenci statüsünde olan tüm üyeler öğrencilikleri boyunca fahri üye statüsünde değerlendirilirler. Üyelik statülerinin değiştirilmesinde Tüzüğün 10'uncu maddesinde açıklanan durumlar dikkate alınır.

ÜYELİK İSLEMLERİ

MADDE 12: Dernek üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

12.1. ÜYELİĞE GİRİŞ

12.1.1. ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

12.1.1.1. GERÇEK KİŞİ ASIL ÜYELER

12.1.1.1.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli koşulları içerdiklerini belirten, en az bir (1) dernek üyesi tarafından imzalanmış “Üyelik Başvuru Formu" nu doldurmalıdır.

12.1.1.1.2) Başvuru formuna 4 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi ekleyerek Dernek Başkanı'na sunarlar.

12.1.1.1.3) Adayın bütün şartları taşıdığı ve üyelik için herhangi bir engeli bulunmadığı tespit edildiği takdirde üyelik işlemleri başlatılır.

12.1.1.1.4) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyelige kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunlugu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir,

12.1.1.1.5) Üyelik isteğinin oy çokluğuyla kabulünden sonra aday, “Dernek Üyelik Defteri”ne işlenir ve kendisine "Üyelik Kimlik Belgesi" verilir.

12.1.1.1.6) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri"ne kimliği işlenir ve "Üye Kimlik Belgesi" verilir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

12.1.1.2.) TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER

12.1.1.2.1) Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış "Üyelik basvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istedigine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin ikametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 Adet Fotoğrafları Dernek Başkanı'na sunulur.

12.1.1.2.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındıgi tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,

12.1.1.2.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri''ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

12.1.2. FAHRİ ÜYELİĞE GİRİŞ

12.1.2.1) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu durumunda Yönetim Kurulu bahsedilen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yapar.

12.1.2.2) En geç başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu'nun üyelikle ilgili kararı kabul veya redde bağlanarak, başvuran adaya yazılı olarak iletilir.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ MADDE 13:

Dernek üyeliği türü ne olursa olsun, aşağıdaki nedenlerle sona erer:

13.1) Üyenin Ölümü: Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

13.2) Üyelikten Ayrılma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

13.3) Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

13.3.1) Özürsüz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisiz kalmak,

13.3.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme hükmü kapsamına giren davranışlarda bulunmak ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

13.3.3) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

13.3.4) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,

13.3.5) Tüm ödentilerini ödemedikleri için gerekli sözlü ve yazılı ikazlar yapıldıktan sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısına dek yükümlülüklerini yerine getirmeyip, dolayısıyla bu Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek,

13.3.6) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak,

13.3.7) Yüz kızartıcı herhangi bir nedenden dolayı hüküm giymek.

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

DERNEK ORGANLARI

 MADDE 14: Derneğin toplam üç (3) organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Ancak daha

sonra Genel Kurul kararı ile gerekli görülen başka organlar da kurulabilir.

14.1 Genel Kurul

14.2 Yönetim  Kurulu

14.3Denetim Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 15: Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul, (i) her iki yılda bir olağan seçimli ve mali genel kurul olarak ve (ii) her yıl olağan mali genel kurul olarak Mart ayında Derneğin bağlı bulunduğu mahalde toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

 

Genel Kurul, ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü şekilde toplanır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 16: Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

16.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.

16.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacagı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış günden fazla olamaz.

16.3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

16.4) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

MADDE 17: Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

17.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 17.3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

17.4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

17.5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

17.6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir,

17.7) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

17.8) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

17.9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

17.10) Genel Kurul'da karar yeter sayısı, Genel Kurul'a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 18:

18.1. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi bos bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

18.2. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Su kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 19:

19.1. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 20: Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

20.1) Dernek seçme hakkına sahip üye sayısının beşte birinin (1/5) konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

20.2) Yönetim Kurulu'nun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı, ve

20.3) Denetim Kurulu'nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı

20.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

20.5) Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21: Genel Kurul, Derneğin en üst karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

21.1) Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

21.2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

21.3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

21.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

21.5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

21.6) Yönetim Kurulu'nun dernek çalışmaları ile ilgili onaya sunduğu yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değisşirerek karara bağlamak,

21.7) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

21.8) Derneğin Federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

21.9) Derneğin Vakıf kurmasına karar vermek,

21.10) Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiye edilmesine karar vermek,

21.11) Yasalarda ya da Tüzük’te Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

21.12) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınmak,

21.13) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karsı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

21.14) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

21.15) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

21.16) Derneğe gelir sağlanması amacıyla iktisadi işletme kurulmasına/ kurulanların feshedilmesine karar vermek

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 22: Kurumsal Risk Yönetimi Derneği'nin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen Yönetim organi

olan Yönetim Kurulu'nun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.

22.1) Yönetim Kurulu (2) yıllık süre için Derneğin gerçek kişi üyeleri veya tüzel kişi üyelerin temsilcileri arasından seçilmis 9 asıl ve 5 yedek üyeden olusur. Görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takiben başlar.

22.2) Yönetim Kurulu Başkanı mevcut başkanın istifası haricinde, Genel Kurul kararı ile seçilir. Mevcut başkanın istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu yeni başkanı kendi üyeleri arasından seçer. Bir başkan ard arda üç seferden fazla Genel Kurul'da başkan olarak seçilemez. Mevcut başkanın istifası ile Yönetim Kurulu ile seçim bu üç sefer içerisinde değerlendirilmez.

22.3) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında Genel Kurul'da seçilen Başkan yönetiminde bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim Kurulu Üyeleri aynı göreve ard arda üçten fazla seçilemezler.

22.4) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

22.5) Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 23: Yönetim Kurulu'nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

23.1) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Merkez'de olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

23.2) Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıyla katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

23.3) Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı'nın çağrısı üzerine ve yine Dernek Başkanı'nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24: Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

24.1) Kurumsal Risk Yönetimi Derneği'ni Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

24.2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

24.3) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotekaya ayni haklar tesis ettirmek,

24.4) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

24.5) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

24.6) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

24.7) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

24.8) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda, derneğin amacına uygun faaliyetleri artırıcı kararları almak ve uygulamak,

24.9) Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul dikkatine sunmak,

24.10) Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul dikkatine sunarak ve uygulamak,

24.11) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

24.12) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

24.13) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

24.14) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi isletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınmasında kullanmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul'un onayına sunmak,

24.15) Tüzüğün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin azalması ve değiştirilmesine ilişkin çalımsalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul'un onayına sunmak,

24.16) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek ve uygulamak,

24.17) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu'ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu'na teslim etmek,

24.18) Dış denetim yaptırma kararı vermek.

DENETİM KURULU

MADDE 25: Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliginde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çoklugu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

DENETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

Denetim Kurulu'nun oluşumu ve çalışma ilkeleri şu şekildedir:

25.1) Denetim Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacagı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

25.2) Denetim Kurulu, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği işlemlerinden bilgi edinmek ve kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla ilk toplantısını takiben en geç altı ay içerisinde gerçekleştirir. Denetim Kurulu en az oniki (12) ayda bir kez Merkez'de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.

25.3) Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirmek; Yönetim Kurulu'nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu'nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul'a sunmakla görevli ve yetkilidir.

25.4) Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 26: Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü

olsa dahi bir çalısma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmis sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan üye ayrıldığında, sırasıyla yedek üyelere çağrı yapılır ve yedek üyeler seçilir. Sıraya göre göreve gelen yedek üye, görevinden istifa ettiği takdirde, kendisinden sonra gelen üyeye çağrı yapılır.

YÜRÜTME BİRİMİ

MADDE 27: Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Yürütme Birimi'ne ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

27.1) Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu'nun gözetimi ve yönetimi altında, dernek organlarının kararların uygulamak, çalışma konularını yürütmek, lokal ve iktisadi işletmeler, vakıflar ve dayanışma sandıklarının Derneğe ilişkin işlem ve görevlerini yürütmek, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli uzman ve yeterli sayıda personelden oluşur.

27.2) Yürütme biriminin çalışmalarını Genel Sekreter koordine eder.

27.3) Yürütme biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin görev adları, özlük hakları "Yürütme Birimi Yönetmeliği” nde gösterilir.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE UZMANLIK GRUPLARI

MADDE 28: Kurumsal Risk Yönetimi Derneği amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak çalışma komiteleri kurabilir.

28.1) Geçici Komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler ise Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler. Komite ve gruplar çalışma programlarına göre toplanırlar. Toplantı ve karar yeter sayıları salt çoğunluktur.

28.2) Yönetim ve Hizmet Komiteleri, Yönetim ve Denetim Kurullarının karar almalarına, ya da Yürütme Birimi'ne yardımcı olmak, araştırmalarda bulunmak, tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde uygulamalarını yapmakla da görevlidirler.

GENEL SEKRETER VE HAZİNE SORUMLUSU MADDE 29:

29.1) Genel Sekreter: Derneğin günlük idaresinin denetimi ve yasal gereksinimleri, Yönetim Kurulu tarafından kurul içerisinden seçilen bir genel sekreter tarafından gerçekleştirilir. Genel sekreter tarafından gerçekleştirilir. Genel sekreterin görev ve yetkinlikleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

29.2) Hazine Sorumlusu: Birliğin günlük finansal yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından kurul içerisinden seçilen bir hazine sorumlusunun görev ve yetkinlikleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

29.3) Genel Koordinatör: Yönetim Kurulu, Derneğin günlük idaresinin yürütülmesinde Genel Sekretere destek olmak üzere bir Genel Koordinatör görevlendirebilir. Genel Koordinatör, dernek üyeleri arasından veya dışından seçilebilir. Genel Koordinatörün görev ve yetkileri ve özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu görevler aynı ya da farklı kişiler tarafından yürütülebilir.

BÖLÜM V – MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 30: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

30.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için öngörülen ödentidir. Bu ödentinin miktarı Yönetim Kurulu tarafında belirlenir.

30.2) Yıllık Ödenti: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan, miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödentidir.

30.3) İktisadi işletme gelirleri,

30.4) Her türlü yurtiçi ve yurtdışı, bağış, vasiyet ve yardımlar,

30.5) Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri,

30.6) Yardım Toplama Kanunu'na göre elde edilecek gelirler,

30.7) Dernek amacına bağlı olarak uygun şekilde yapılacak her türlü faaliyet gelirleri,

30.8) Diğer gelirler,

30.9) Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerin belirlenecek olan yüzdesi kadarı, derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Bunun dışında kalan tutar, ilerleyen dönemlerde kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği alanlarda değerlendirilecektir.

DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 31: Defter tutma esası, kayıt, tutulacak defterler ve tasdikleri ile ilgili kural ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

31.1) DEFTER TUTMA ESASI; Dernekte, bilânço esasına göre defter tutulur. Ancak üst üste iki hesap döneminde kanunda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Derneğe ait ticari işletmede Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

31.2) KAYIT USULÜ; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

31.3) TUTULACAK DEFTERLER; Dernek için aşağıda gösterilen noterden onaylı defterler tutulur.

31.3.1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

31.3.2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

31.3.3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

31.3.4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

31.3.5) Bilanço esasında tutulacak defterler; Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Baklığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

31.3.6) Alındi Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Ayrıca Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğler uyarınca tutulması gerekli diğer defterleri de tutar. Yukarıdaki defterlerden herhangi birisinin tutulması yasalarla mecbur tutulmaz ise bu defteri tutup tutmamak Dernek Yönetim Kurulunun takdirindedir.

31.4) DEFTERLERİN TASDİKİ; Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE 32: Dernekte Bilanço esasına göre defter tutulur. Yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMALARI MADDE 33:

33.1.) Kurumsal Risk Yönetimi Derneği çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. 33.2) Derneğin bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

33.3) Yıllık Bütçe Yönetmeliği'nde, harcama yetkileri ve yetkililerin harcama biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

33.4) Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizgisinin aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 34: Gelir ve gider belgeleri;

34.1) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

34.2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için "Gider Makbuzu” düzenlenir.

34.3) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kisi, kurum veya kuruluslar tarafından dernege yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Ayni Bagis Alindi Belgesi" ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

MADDE 35: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine iliksin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE 36: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,

Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotograflarını ihtiva eden "Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Yetki belgesi ile ilgili degisiklikler Yönetim Kurulu baskanınca, onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 37: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 38: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin "Dernek Beyannamesi" dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜGÜ

MADDE 39: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

39.1. GENEL KURUL SONUC BİLDİRİMİ

Dernek Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerini Yönetim Kurulu baskanı tarafından mülki idare amirligine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine;

39.1.1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanagı örneği,

39.1.2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmis örneği eklenir.

39.2. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.

39.3. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmıs Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldıgı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılıgıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim getirilmesi

şartının yerine getirilmesi zorunludur.

39.4. KAMU KURUM VE KURULUSLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örnegi “Proje Bildirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

39.5. DEĞİSİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirligine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirligine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 40: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmıs olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 41: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 42: Tüzük değişikligi Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikligi yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim  ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikligi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin-oylarının 2/3'üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 MADDE 43:

43.1. DERNEĞİN FESHİ Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunlugu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunlugu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin dağıtılmasının karar verilmesi halinde Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesine uygun şekilde tasfiye işlemi yapılır. Son Yönetim Kurulundan seçilecek Tasfiye Heyeti tarafından tasfiye islemleri tamamlanır. Dernegin mal varligi kalması halinde Genel Kurulda kararlastırılan kuruma devredilir. Tasfiye işlemlerinin bitmesini takiben bir hafta içinde Tasfiye heyeti tarafından, tutanak ve diger belgeler Mülki idare Amirliğine bildirilir.

43.2 TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiginde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin

Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kurumsal Risk Yönetimi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tavsiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 44: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

MADDE 45: Bu Tüzüğün hükümleri, Yönetim Kurulu'nun hazırlayacağı ve uygulamaya koyacağı yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ilk Dernek Genel Kurulu toplantısında seçilmelerine kadar görev yapacak geçici Dernek Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı Aysan Sinanlıoğlu
Üye   Cumhur Bilgili
Üye   Doğu Özden
Üye   Esin Rodoplu Kablan
Üye   Serdar Öngün
Üye   Gökçe Çitak
Üye   Gülsev Kutucu
Üye   Ülgen Armağan Demir
Üye   Serkan Siyasal

DERNEK KURUCULARI

Dernek Kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ve uyrukları aşağıdadır:

Alper UĞURAL - Makine Mühendisi - TC
Ferhan GÜZEY - İşletme - TC
Mert BAYRAM - Risk Yönetimi - TC
Erol ULUKUTLU - İktisat - TC
Emre ŞEHSUVAROĞLU - Mali Müşavir - TC
Yakup Ertan ÖZAYKAL - Risk Müdürü - TC
Hakan Levent DEMİREL - Risk Müdürü - TC
Bünyamin TOPÇU - Risk Yönetimi Uzmanı - TC
İrfan BAŞAK - Analist - TC
İsmail GÜRLEYİK - Mali İşler Koordinatörü - TC
Gülsev KUTUCU - TC
Egemen ATIŞ - Makine Mühendisi - TC
M.Önder KAPLANCIK - Bilgisayar Mühendisi - TC
Mustafa ŞANLI - İşletme - TC
Cem Nuri TEZEL - Mali İşler - TC
Murat GÖKTEPE - Ekonomist - TC
Esra KAHRAMAN - Mühendis - TC
Deniz CEYLAN - Mühendis - TC
Emine ERZAN - Ekonomist - TC
Mesut YEGENOĞLU - Mühendis - TC

DERNEK AMBLEMİ